Year 2019, Volume , Issue 6, Pages 56 - 77 2019-12-31

Osmanlı Devleti'nin Kudüs'teki Paskalya Kutlamalarına Yönelik Politikaları (XIX. Yüzyıl)

Abdullah ÇAKMAK [1]


İslâm beldelerinde yaşayan ve zimmi olarak isimlendirilen gayrimüslimlerin inanç ve ibadet hakları, İslâm dini tarafından güvence altına alınmıştır. Kudüs 638 yılında Müslümanların hâkimiyetine girdiğinde burada yaşayan gayrimüslimlere de bu doğrultuda haklar tanınmıştır. Hz. Ömer'in ahitnamesiyle başlayan bu uygulama, Osmanlı yönetimi de dâhil olmak üzere bütün İslâm devletleri tarafından devam ettirilmiştir.

Bu çalışma; Osmanlı Devleti'nin, Paskalya Bayramı için dünyanın dört bir tarafından Kudüs'e gelen Hıristiyan hacılara yönelik politikalarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu minvalde, Hıristiyanların Paskalya Bayramını güven içinde kutlamalarına yönelik Osmanlı Devleti'nin; bayram öncesi yaptığı hazırlıklar, Hıristiyanların Kudüs'e ulaşmasında sağladığı kolaylıklar, barınma ve sağlık ihtiyaçları ile emniyet ve asayişin temini için aldığı tedbirler, gayrimüslimlere tanınan ibadet özgürlüğü kapsamında arşiv belgelerine dayalı olarak incelenecektir.
Osmanlı Devleti, Kudüs, Hıristiyanlar, Paskalya, İbadet Özgürlüğü
 • Sadaret Mektubi Kalemi (A. MKT.): 124/63.
 • Sadaret Mektubi Mühimme Kalemi Evrakı (A. MKT. MHM.): 1/93; 406/34-1; 406/34-2; 584/17; 614/13-2.
 • Sadaret Mektubi Kalemi Nezair ve Devair Evrakı (A. MKT. NZD.): 212/79.
 • Sadaret Mektubi Kalemi Umum Vilayat Evrakı (A. MKT. UM.): 306/82.
 • Sadaret Eyalet-i Mümtaze Kıbrıs Evrakı (A. MTZ. KB.): 3/51.
 • Bâb-ı Asafi Divan-ı Hümayun Sicilleri Kilise Defterleri (A. DVN. KLS. d.): 8, s. 9-25.
 • Babıali Evrak Odası Evrakı (BEO.): 43560-1; 43560-2; 43560-3; 56708-1; 172298; 172319-2; 301814; 309689-3.
 • Dahiliye Emniyet-i Umumiye Asayiş Kalemi Evrakı (DH. EUM. AYŞ.): 7/69.
 • Dahiliye Emniyet-i Umumiye Emniyet Şubesi Evrakı (DH. EUM. EMN.): 70/47.
 • Dahiliye Emniyet-i Umumiye Evrak Odası Kalemi Evrakı (DH. EUM. VRK.): 20/82.
 • Dahiliye Nezareti Hukuk Evrakı (DH. H.): 33/26.
 • Dahiliye Nezareti İdare Evrakı (DH. İD.): 19-1/30-1.
 • Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi (DH. MKT.): 1412/62; 2604/124-2; 2754/7.
 • Dahiliye Nezareti Mütenevvia Evrakı (DH. MTV.): 24/9-1.
 • Dahiliye Muhaberat-ı Umumiye İdaresi Evrakı (DH. MUİ.): 84/7.
 • Dahiliye Nezareti Şifre Evrakı (DH. ŞFR.): 190/15.
 • Dahiliye Nezareti Tesri-i Muamelat Komisyonu (DH. TMIK. M.): 31/9-2; 142/39-3; 163/45-14; 163/45-23.
 • Hatt-ı Hümayun (HAT.): 1516/47-5; 1516/47-11.
 • Hariciye Nezareti İdare (HR. İD.): 177/1.
 • Hariciye Nezareti Mektubi Kalemi Evrakı (HR. MKT.): 109/52-1; 226/58; 32/100.
 • Hariciye Nezareti Tahrirat Kalemi Evrakı (HR. TH.): 23/5.
 • İrade Hariciye (İ. HR.): 87/4289-1-4.
 • İrade Hususi (İ. HUS.): 140/75.
 • Meclis-i Vükela Mazbataları (MV.): 86/35.
 • Rumeli Müfettişliği Selanik Evrakı (TFR. I. SL.): 9/837; 142/14166; 207/20626.
 • Yıldız Mütenevvi Maruzat Evrakı (Y. MTV.): 139/56-4; 153/41; 174/177. Yıldız Perakende Evrakı Teşrifat-ı Umumiye Dairesi (Y. PRK. TŞF.): 2/66-15.
 • Yıldız Perakende Evrakı Umumi (Y. PRK. UM.): 45/56.
 • Agoston, Gabor. Osmanlı'da Strateji ve Askerî Güç, İstanbul: Timaş Yayınları, 2016.
 • Aydın, Mahmut. "Hıristiyanlık: Tarihsel Gelişimi, Temel Kaynakları ve Öğretileri", Yaşayan Dünya Dinleri, (ed. Şinasi Gündüz), Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2007.
 • Ayrancı, İlhami. Kudüs'te Paskalya Kutlamaları, İlâhiyât: Akademik Araştırmalar, sayı 1, 2018, s. 1-23.
 • Bostancı, Işıl Işık. XIX. Yüzyılda Filistin (İdarî ve Sosyo-Ekonomik Vaziyet), Basılmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa, 2006.Buckingham, James Silk. Travels in Palestine, London: Longman etc, 1821.
 • Buhl, Frantz. "Kudüs", Milli Eğitim Bakanlığı İslam Ansiklopedisi, cilt VI, İstanbul, 1988, s. 952-964.
 • Cohen, Amnon. Osmanlı Kudüs'ünde Loncalar, (Çev. Nurettin Elhüseyni), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2001.
 • Çakmak, Abdullah. Osmanlı Kudüs'ünde Devlet ve Toplum (1798-1841), Basılmamış Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar, 2019.
 • Deveci, Can. General Allenby Döneminde Filistin'de Askeri Yönetim ve Nebi Musa Olayları (1917-1920), Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KÜSBD), cilt VIII, sayı 1, 2018, s. 35-50.
 • el-Kudât, Ahmed Hamid İbrahim. Nasâra'l-Kuds Dirâsetü fî Davʼi'l-Vesâikı'l-Osmâniyye, Beyrut: Merkezü Dirâsâti'l-Vahdeti'l-Arabiyye, 2007.
 • Eryılmaz, Bilal. Osmanlı Devletinde Gayrimüslim Tebaanın Yönetimi, İstanbul: Risale Yayınları, 1996.
 • Ginat, Shalom. "The Jewish Settlement in Palestine in the 19th Century", The Jewish Settlement in Palestine (634-1881), (ed. Alex Carmel, Peter Schafer, Yossi Ben-Artzi), Weisbaden: Reichert, 1990, s. 165-176.
 • Katar, Mehmet. Hıristiyanlık'ta Kilise Takviminin (Kilise İçerisindeki Anma ve Kutlama Devrelerinin) Oluşması, Dini Araştırmalar, cilt III, sayı 8, 2000, s. 23-46.______________ "Paskalya", DİA, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, cilt XXXIV, 2007, s. 181-182.
 • Kean, James. Among the Holy Places: A Pilgrimage Through Palestine, London: T. Fisher Unwin, 1893.
 • Lieber, Sherman. Mystics and Missionaries, The Jews in Palestine 1799-1840, Salt Lake City: University of Utah Press, 1992.
 • Nicault, Catherina. "Osmanlı Kudüs'üne Dönüş", Kudüs 1850-1948, (Ed. Catherine Nicault), (Çev. Estreya Seval Vali), İstanbul: İletişim Yayınları, 2001.
 • Öksüz, Mustafa. "XVI. Yüzyıl Kudüs'ünde Yahudi Mabetleri ve Osmanlı Devleti", İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, sayı 2, 2018, s. 9-32.
 • Polat, Ziya. Yahudilerin II. Abdülhamid Döneminde Filistin'e Göç Girişimleri ve Oliphant'ın Siyonist Koloni Talebi", Journal of Islamicjerusalem Studies, cilt XVII, sayı 1, 2017, s. 1-20.
 • Tümer Günay ve Küçük Abdurrahman. Dinler Tarihi, Ankara: Ocak Yayınları, 1993.
 • Wilson, Brian. "Christianity", Religions of the World, (Ed. Ninian Smart), London: Routledge, 1999.
Primary Language tr
Subjects History
Journal Section RESEARCH ARTICLES
Authors

Orcid: 0000-0002-9246-3373
Author: Abdullah ÇAKMAK (Primary Author)
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2019

Bibtex @research article { fiad633280, journal = {Filistin Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-2532}, eissn = {2587-1862}, address = {Selçuk Üniversitesi, Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi, Alaeddin Keykubat Kampüsü, 42003, Konya-TÜRKIYE}, publisher = {Muhammed Mustafa KULU}, year = {2019}, volume = {}, pages = {56 - 77}, doi = {10.34230/fiad.633280}, title = {Osmanlı Devleti'nin Kudüs'teki Paskalya Kutlamalarına Yönelik Politikaları (XIX. Yüzyıl)}, key = {cite}, author = {ÇAKMAK, Abdullah} }
APA ÇAKMAK, A . (2019). Osmanlı Devleti'nin Kudüs'teki Paskalya Kutlamalarına Yönelik Politikaları (XIX. Yüzyıl). Filistin Araştırmaları Dergisi , (6) , 56-77 . DOI: 10.34230/fiad.633280
MLA ÇAKMAK, A . "Osmanlı Devleti'nin Kudüs'teki Paskalya Kutlamalarına Yönelik Politikaları (XIX. Yüzyıl)". Filistin Araştırmaları Dergisi (2019 ): 56-77 <http://filistin.org/en/issue/51562/633280>
Chicago ÇAKMAK, A . "Osmanlı Devleti'nin Kudüs'teki Paskalya Kutlamalarına Yönelik Politikaları (XIX. Yüzyıl)". Filistin Araştırmaları Dergisi (2019 ): 56-77
RIS TY - JOUR T1 - Osmanlı Devleti'nin Kudüs'teki Paskalya Kutlamalarına Yönelik Politikaları (XIX. Yüzyıl) AU - Abdullah ÇAKMAK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.34230/fiad.633280 DO - 10.34230/fiad.633280 T2 - Filistin Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 56 EP - 77 VL - IS - 6 SN - 2587-2532-2587-1862 M3 - doi: 10.34230/fiad.633280 UR - https://doi.org/10.34230/fiad.633280 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Filistin Araştırmaları Dergisi Osmanlı Devleti'nin Kudüs'teki Paskalya Kutlamalarına Yönelik Politikaları (XIX. Yüzyıl) %A Abdullah ÇAKMAK %T Osmanlı Devleti'nin Kudüs'teki Paskalya Kutlamalarına Yönelik Politikaları (XIX. Yüzyıl) %D 2019 %J Filistin Araştırmaları Dergisi %P 2587-2532-2587-1862 %V %N 6 %R doi: 10.34230/fiad.633280 %U 10.34230/fiad.633280
ISNAD ÇAKMAK, Abdullah . "Osmanlı Devleti'nin Kudüs'teki Paskalya Kutlamalarına Yönelik Politikaları (XIX. Yüzyıl)". Filistin Araştırmaları Dergisi / 6 (December 2020): 56-77 . https://doi.org/10.34230/fiad.633280
AMA ÇAKMAK A . Osmanlı Devleti'nin Kudüs'teki Paskalya Kutlamalarına Yönelik Politikaları (XIX. Yüzyıl). FAD. 2019; (6): 56-77.
Vancouver ÇAKMAK A . Osmanlı Devleti'nin Kudüs'teki Paskalya Kutlamalarına Yönelik Politikaları (XIX. Yüzyıl). Filistin Araştırmaları Dergisi. 2019; (6): 77-56.